Telia
16:10 - 04.07.2021 / viihde / Findance
Kuluttajat: 5G on nopea, hyvä ja tulevaisuuteen liittyvä - monelle silti tuntematon

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin viestintäpalvelujen käyttöä kartoittavasta kuluttajatutkimuksesta selviää, että kuluttajat yhdistävät erityisesti nopeuden 5G-tekniikkaan. Monille kuluttajille 5G on kuitenkin silti tuntematon asia. Traficom seuraa viestintäverkkojen ja -palvelujen kehitystä Suomessa ja julkaisee niistä tietoja käyttäjien saataville viestintämarkkinoiden seuraamiseksi ja ennakoimiseksi.

Digitalisaatio etenee tasaisesti ja tuo kuluttajille tekniikan mahdollistamia uusia palveluita. Traficomin vuosittaisella viestintäpalvelujen ja -verkkojen käyttöä kartoittavalla kuluttajatutkimuksella saadaan kuvaa siitä, miten erilaiset digitaaliset kehitysaskeleet näyttäytyvät kuluttajille ja millaisia palveluita kuluttajat arjessaan käyttävät.


Kuluttajien näkemykset 5G-tekniikasta odottavia

Traficomin kevään 2021 kuluttajatutkimuksessa pyydettiin kuluttajia kuvailemaan näkemystään 5G-tekniikasta. Päällimmäisinä teemoina kuluttajien vastauksissa nousivat epätietoisuus ja se, että asia oli tuntematon. Kuitenkin monet mainitsivat nopeuden yhtenä 5G-tekniikkaa kuvaavana ominaisuutena – osa tosin kuvasi sitä jopa liian nopeaksi. Monien kuluttajien vastauksissa korostuikin kaksi erilaista näkemystä: 5G-tekniikan esimerkiksi mainittiin edustavan tulevaisuutta ja samalla epäilyttävän, tai todettiin sen olevan nopeampi, mutta samalla vieras.

Lisäksi 5G-tekniikkaa kuvattiin moderniksi, nykyaikaiseksi tai tulevaisuuden tekniikaksi. Tulevaisuudella viitattiin monissa vastauksissa myös siihen, että 5G voi itselle olla ajankohtainen vasta tulevaisuudessa. Useammassa vastauksessa todettiin, että tekniikasta ei ole kokemusta, joten ei ole oikein näkemyksiäkään. Toiset mainitsivat 5G-tekniikan turhana ja nykyisten verkkojen riittävän omaan käyttöönsä.

Useissa vastauksissa myös tuotiin esiin se, että 5G toimii tietyillä alueilla tai että se on kaupunkien asia. Jotkut vastaajat totesivat, että omalla asuinalueella ei verkko toimi lainkaan. Monet pohdiskelivat 5G:n tarvitsevan laajaa tukiasemaverkkoa ja totesivat verkon olevan vielä hyvin keskeneräinen.

Toisissa vastauksissa todettiin, että 5G:stä on puhuttu paljon, ja joidenkin mielestä tätä oli tapahtunut liikaakin. Osa vastaajista koki, että 5G on kotitalouksille turha, mutta kenties tarpeellinen joissakin muissa yhteyksissä.


Kotitalouksien laajakaistayhteyksissä ei muutoksia

Kuluttajista 35 % kertoi, että heillä on henkilökohtaisessa käytössään 5G-verkon käytön mahdollistava älypuhelin. Koska 5G-verkon käytön mahdollistavia älypuhelimia ei ole ollut Suomessa myynnissä kuin parisen vuotta, vaikuttaa luku melko suurelta. Voi olla, että monet vastaajat ovat epätietoisia siitä, mahdollistaako oma puhelin 5G-verkon käytön vai ei, mistä kertoisi myös aiemmin todettu epätietoisuus 5G-tekniikasta. Kuluttajista 13 % totesi, ettei osaa sanoa, onko 5G-verkko puhelimella saatavilla vai ei. Suurta tarvetta 5G-puhelimille lähitulevaisuudessa ei kuluttajien keskuudessa koeta, sillä vain 12 % kertoi aikovansa ostaa sellaisen seuraavan vuoden aikana.

Yleisesti laajakaistaliittymien levinneisyys kotitalouksissa on pysynyt aiempien vuosien tasolla. Keväällä 2021 puolessa suomalaisista kotitalouksista oli käytössä kiinteä laajakaista ja mobiililaajakaista. Pelkästään mobiililaajakaista oli käytössä 43 %:ssa kotitalouksia. Mobiililaajakaistaksi lasketaan tässä yhteydessä joko puhe- ja tiedonsiirtokäytössä oleva mobiiliyhteys (esim. älypuhelin) tai vain tiedonsiirtokäytössä oleva yhteys (esim. 4G/5G-modeemi).

Kuluttajista 74 %:lla on kotonaan käytössä langaton lähiverkko, esimerkiksi wifi-verkko tai puhelimen hotspot. Lähiverkon taustalla on 36 %:lla kuluttajista mobiiliyhteys ja 27 %:lla kiinteä yhteys. Noin kymmenys ei osannut sanoa, onko kotona langatonta lähiverkkoa.

Kuluttajatutkimuksen toteutti IROResearch Oy. Tutkimusta varten haastateltiin 2001 vähintään 15-vuotiasta henkilöä. Haastattelut toteutettiin puhelinhaastatteluina maalis-toukokuussa 2021.

Kuluttajatutkimuksen muita aihealueita käsitellään tulevissa julkaisuissa.

artikkelin avainsanat:
5G kännykät tech Traficom