Ismo Pekkarinen / AOP
08:10 - 09.10.2021 / viihde / Findance
Työllisyysrahasto: "naisten keskimääräinen ansiopäiväraha huomattavasti pienempi kuin miesten"
Tallenna itsellesi mahtava Spotify-soittolista!

Työllisyysrahasto maksoi työttömyyskassoille 2 618 miljoonaa euroa ansiosidonnaisen työttömyysturvan rahoittamiseen vuonna 2020, mikä oli 979 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2019. Ansiopäivärahaa sai noin 456 000 henkilöä, joista miehiä oli noin 227 000 ja naisia noin 229 000 vuonna 2020.

Selkeästi suurin ammattiluokka, joka naisista sai ansiopäivärahaa työttömyysajalta, oli palvelu- ja myyntityöntekijät. Miehien kohdalla ansiopäivärahan saajat työttömyysajalta jakautuivat tasaisemmin, eniten ansiopäivärahaa työttömyysajalta saivat rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät.

- Erityisesti naisten osalta korostui palvelu- ja myyntityöntekijöiden osuus kaikista ansiopäivärahaa työttömyysajalta saavista naisista, sillä heidän suhteellinen osuutensa oli noin 32 %. Vastaavasti miesten suurimman ammattiluokan, eli rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät, suhteellinen osuus oli noin 26 %, kertoo Työllisyysrahaston rahoitusanalyytikko Antti Klemola.

Miehet saivat ansiopäivärahaa keskimäärin noin 83 päivältä ja heidän keskimääräinen ansiopäivärahansa oli suuruudeltaan noin 75 euroa päivältä vuonna 2020.


Naiset saivat ansiopäivärahaa keskimäärin noin 92 päivältä vuonna 2020 ja heidän keskimääräinen ansiopäivärahansa oli noin 59 euroa päivältä.

Ansiopäivärahaa työttömyysajalta saavien suurin yksittäinen tuloluokka oli 2000 - 2500 euroa ansaitsevat. Heitä oli 24 % koko joukosta. Vuonna 2020 noin 72 % ansiopäivärahaa työttömyysajalta saavista kuului tuloluokkaan 1500 - 3500 euroa ansaitsevat.

- Koronavuodessa 2020 oli paljon samaa aiempien taantumavuosien kanssa: työttömyys kohosi ja Työllisyysrahaston menot olivat nousussa. Viime vuosi poikkesi ns. normaalista taantumavuodesta siinä, että työttömyyden ja erityisesti lomautusten kasvu oli erittäin nopeaa keväällä 2020. Lomautettujen työnhakijoiden määrä säilyi poikkeuksellisen korkealla tasolla koko vuoden 2020. Lomautusmenon kasvu selitti lisäksi huomattavan osan rahaston menojen kasvusta, kun menot normaalisti jakaantuvat tasaisemmin työttömyyden eri muotojen kesken, taustoittaa Työllisyysrahaston talous- ja rahoitusjohtaja Tapio Oksanen.

Ansiopäivärahaa työttömyysajalta saavien keskimääräinen ikä oli 44,5 vuotta. Suurin yksittäinen ikäluokka oli 60 vuotta tai sitä vanhemmat henkilöt. 55- ja yli 60-vuotiaat muodostivat yhdessä noin 27 % ansiopäivärahaa työttömyysajalta saavista vuonna 2020.


Ansiopäiväraha työttömyysajalta maakunnittain

Vuonna 2020 suurimmat ansiopäivärahat työttömyysajalta maksettiin Uudellamaalla, Ahvenanmaalla, Lapissa ja Varsinais-Suomessa. Näissä maakunnissa ansiopäivärahaa maksettiin keskimäärin yli 65 euroa päivältä.

- Uudellamaalla keskimääräinen ansiopäiväraha työttömyysajalta oli selvästi muita maakuntia korkeammalla tasolla. Muiden maakuntien kesken jakauma olikin sitten jo hieman tasaisempaa, Antti Klemola sanoo.

Pienimmät ansiopäivärahat työttömyysajalta maksettiin Keski-Pohjanmaalla, Kainuussa, Eteläpohjanmaalla ja Pohjois-Karjalassa. Näissä maakunnissa ansiopäivärahaa maksettiin keskimäärin alle 60 euroa päivältä.

Eniten ansiopäivärahaa työttömyysajalta saavia oli Uudellamaalla (122 250 henkilöä), Pirkanmaalla (43 310 henkilöä) ja Varsinais-Suomessa (40 007 henkilöä) vuonna 2020.

Vähiten ansiopäivärahaa työttömyysajalta saavia oli Ahvenanmaalla (983 henkilöä), Keski-Pohjanmaalla (4 769 henkilöä) ja Kainuussa (6 358 henkilöä).

Vastaavanlainen järjestys on havaittavissa maakuntiin maksettujen päivärahojen kokonaismäärässä. Eniten ansiopäivärahaa työttömyysajalta maksettiin Uudellemaalle (732 milj. euroa), Pirkanmaalle (229 milj. euroa) sekä Varsinais-Suomeen (205 milj. euroa).

Vähiten ansiopäivärahaa työttömyysajalta maksettiin Ahvenanmaalle (6 milj. euroa), Keski-Pohjanmaalle (24 milj. euroa) sekä Kainuuseen (38 milj. euroa).

Ansiopäivärahapäiviä työttömyysajalta kertyi eniten saajaa kohden Kainuussa (101 päivää), Lapissa (98 päivää) ja Pohjois-Karjalassa (95 päivää).

Vähiten ansiopäivärahapäiviä työttömyysajalta kertyi saajaa kohden Pohjanmaalla (62 päivää), Etelä-Pohjanmaalla (76 päivää) ja Varsinais-Suomessa (78 päivää).

Työllisyysrahasto tuo turvaa työnmuutoksissa

Työllisyysrahasto kerää työttömyysvakuutusmaksut palkansaajilta ja työnantajilta. Maksuilla rahoitetaan mm. työttömyysturvaa, eläke-etuuksia sekä aikuiskoulutustukea. Vuonna 2020 Työllisyysrahasto maksoi työttömyysturvamenoihin työttömyyskassoille 2 618 miljoonaa euroa sekä Kelalle 207 miljoonaa euroa.

Koronaviruspandemian aiheuttama työttömyyden, ja erityisesti lomautusten, kasvu sai aikaan äkillisen ja voimakkaan kasvun rahoittamissamme työttömyysturvamenoissa. Työllisyysrahasto turvasi etuuksien maksamisen muun muassa laskemalla liikkeeseen joukkovelkakirjalainoja sekä hyödyntämällä suhdannepuskuria ja lainalimiittejä.

Suomen opettajat (ja koululaisten vanhemmat?) ansaitsevat oman bilebiisinsä! Klikkaa Spotifyyn ja kuuntele!

Tallenna itsellesi mahtava Spotify-soittolista!