Alamy / AOP
05:10 - 15.09.2021 / viihde / Findance
Turku julkaisee mittariston nuorten syrjäytymisen ilmiön seuraamiseen

Nuorten syrjäytyminen on ilmiönä haastava ja monitahoinen. Turun kaupungin syrjäytymisen ehkäisemisen hankkeessa on kehitetty seurantamalli, joka valottaa ilmiötä usean tietolähteen ja monen osa-alueen avulla. Mittaristo julkaistaan kaikille avoimena kaupungin internetsivuilla.

– Mittariston tavoitteena on tuoda tietoa nuorten syrjäytymisen ilmiöstä helposti ymmärrettävässä muodossa niin kaupungin työntekijöiden kuin kaupunkilaistenkin saataville, kertoo syrjäytymisen ehkäisemisen projektipäällikkö Sari Kailio.

Valitut mittarit eivät suoraan kerro syrjäytymisestä tai syrjäytyneiden määrästä, vaan ne tarjoavat tietoa niistä tekijöistä, joiden tunnetaan lisäävän nuoren syrjäytymisen riskiä. Mittaristoa voi hyödyntää esimerkiksi päätöksenteon tukena ja ennaltaehkäisevien toimenpiteiden kohdistamisen suunnittelussa.

Syrjäytymisen taustalla voi olla esimerkiksi kiusaamista. Mittaristo kertoo, että vuoden 2019 kouluterveyskyselyn perusteella Turussa 6,5 prosenttia peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaista kokee koulukiusaamista viikoittain. Kiusaaminen on mittariston valossa yleisempää Turussa kuin Suomessa yleisesti maan keskiarvon ollessa 5,5 prosenttia.

Turussa on tehty viime vuosina pitkäjänteistä työtä kiusaamisen ehkäisemiseksi. Keskeisiä toimenpiteitä ovat esimerkiksi kiusaamiseen puuttumisen ja ennaltaehkäisevän työn ohjeistusten päivittäminen ja Kaikkien koulu -kampanja, jonka avulla on edistetty kiusaamisen ehkäisemisen ohella myös tasa-arvoista kohtelua ja yhteisöllisyyttä perusopetuksen kouluissa. Henkilökuntaa on koulutettu ja koulutukset tulevat jatkumaan. Nuorille on käytössä Someturva-palvelu ja yhteistyötä on tehty poliisin Ankkuritoiminnan kanssa.


Paljon tietoa yhteen koottuna

Seurantamalli valottaa syrjäytymisen ilmiötä usealla osa-alueella, joita ovat terveys, koulutus, toiminta & työ, sosiaaliset yhteydet & suhteet, turvattomuus, palvelut sekä avunsaanti. Seurantamallin viitekehyksenä toimii Stiglitzin malli hyvinvoinnin kahdeksasta ulottuvuudesta ja mittareita on pyritty löytämään kuvaamaan jokaista hyvinvoinnin osa-aluetta. Tällä hetkellä mittarit puuttuvat kahdelta osa-alueelta: äänen saaminen kuuluville yhteiskunnassa ja ympäristö. Lisäksi mukaan mittaristoon on otettu mukaan tietoja palveluista sekä nuorista ja perheistä.

Kaupungin asiantuntijat ovat tuottaneet jokaisesta osa-alueesta lyhyen sanallisen tiivistelmän, joka kertoo turkulaisten nuorten syrjäytymisestä seurantamallissa käytettyjen mittareiden valossa.


Mittariston tieto pohjautuu pääosin kansallisiin tietolähteisiin kuten THL:n ja Tilastokeskuksen tilastoihin. Tämä mahdollistaa vertailun muihin suuriin kaupunkeihin ja koko maahan. Lisäksi mukaan on otettu kaupungin omissa palveluissa kertynyttä tietoa. Mittariston sisältöä tullaan arvioimaan vuosittain ja mittariston sisältö tullaan jatkossa päivittämään kerran vuodesta alkusyksystä. Kuitenkin Kouluterveyskyselyyn pohjautuvat tiedot tullaan päivittämään syyskuussa, kun vuoden 2021 kyselyn tulokset valmistuvat

Syrjäytymisen ehkäiseminen on osa Smart and Wise Turku -kärkihanketta. Sen tavoitteena on tukea erityisesti 15–29-vuotiaiden nuorten, nuorten aikuisten ja perheiden syrjäytymistä ehkäiseviä toimenpiteitä.

Mittaristoon voi tutustua osoitteessa turku.fi/syrjaytymisen-seurantamalli.

artikkelin avainsanat:
mielenterveys syrjäytyminen terveys Turku