Esther Moreno / Alamy / AOP
06:39 - 06.10.2022 / viihde / Findance
Energiakriisi: "Windfall-voittojen tulisi hyödyttää kuluttajia"

Euroopan parlamentti vaatii päätöslauselmassaan lisää hätätoimenpiteitä, joilla lievennetään energian hinnannousun vaikutuksia eurooppalaisiin kotitalouksiin ja yrityksiin.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ja fossiilisten energiavarojen aseistaminen ovat lisänneet dramaattisesti epävakautta energiamarkkinoilla, mikä nostaa energian hintoja entisestään ja aiheuttaa elinkustannuskriisin, sanovat Euroopan parlamentin jäsenet keskiviikkona hyväksytyssä päätöslauselmassa.

Heidän mukaansa energian saantia ei pitäisi katkaista niiltä kuluttajilta, jotka eivät pysty maksamaan nousevia energialaskujaan. Heikossa asemassa olevia kotitalouksia ei pitäisi häätää kodeistaan, jos he eivät pysty maksamaan laskujaan ja vuokraansa, ja kuluttajia on suojeltava paremmin kiinteähintaisten sopimusten äkillisiltä irtisanomisilta ja liiallisilta ennakkomaksuilta, mepit korostavat.

Poikkeukselliset ajat vaativat poikkeuksellisia hätätoimenpiteitä, sanovat parlamentin jäsenet. Siksi EU:n on toimittava yhdessä ja johdonmukaisemmin kuin koskaan. Lisäksi kaikkien EU:n tasolla hyväksyttyjen energiatoimenpiteiden on oltava yhteensopivia unionin pitkän aikavälin ilmastotavoitteiden kanssa. Nyt tarvitaan ennennäkemätöntä solidaarisuutta jäsenvaltioiden välillä ja koordinoitua toimintaa, ei "yksipuolisia toimenpiteitä, jotka ruokkivat erimielisyyksiä", parlamentti sanoo.

Windfall-veroa ja asianmukaista hintakattoa putkikaasulle vaaditaan

Yritysten, jotka ovat hyötyneet odottamattomista voitoista (nk. windfall-voitot), on autettava lieventämään kriisin vaikutuksia, sanoo parlamentti. Mepit ovat tyytyväisiä neuvoston päätökseen asettaa väliaikainen katto sähköntuotannosta ja -myynnistä saataville markkinatuloille, jotka saadaan käyttämällä inframarginaalisia tuotantotekniikoita, kuten uusiutuvia energialähteitä, ydinvoimaa ja kivihiiltä.

Parlamentin jäsenet muistuttavat, että raakaöljyn, maakaasun, hiilen ja jalostamoiden tuotoista perittävä solidaarisuusmaksu ei välttämättä koske kaikkia suuria EU:n energiayhtiöitä. Solidaarisuusmaksut on siksi suunniteltava siten, että vältetään veronkierto. Parlamentti kehottaa komissiota myös arvioimaan asianmukaiset voittomarginaalit ja ryhtymään lisätoimiin energiakriisistä suhteettomasti hyötyneiden energiayhtiöiden odottamattomien voittojen verottamiseksi.

Komission pitäisi ehdottaa asianmukaista hintakattoa putkikaasun tuonnille (pääasiassa Venäjältä), sanovat mepit. Kaasun yhteishankintamenettelyjä EU:ssa olisi tehostettava tuontihintojen alentamiseksi.

Odottamattomien voittojen pitäisi hyödyttää kuluttajia ja yrityksiä, ja erityisesti pitäisi tukea heikossa asemassa olevia kotitalouksia ja pk-yrityksiä, sanoo parlamentti. Samalla tarvitaan innovaatioita ja investointeja uusiutuviin energialähteisiin, energiatehokkuuteen ja energiainfrastruktuuriin, kuten jakeluverkkoihin, sen sijaan, että kotitalouksia ja yrityksiä kannustetaan käyttämään enemmän tuettua energiaa, sanovat mepit.

Parlamentti on valmis analysoimaan komission tulevia ehdotuksia sähkömarkkinoiden rakenteen uudistamiseksi. Parlamentti katsoo myös, että sähkömarkkinoiden on annettava oikea hintasignaali, jotta voidaan investoida hiilestä irtautumiseen ja jotta kuluttajat ja teollisuus voivat hyötyä turvallisesta, kohtuuhintaisesta ja puhtaasta energiasta. Samalla on puututtava sähkömarkkinoiden suhteettomiin voittoihin. Komission pitäisi siksi tutkia mahdollisuutta irrottaa sähkön hinta kaasun hinnasta, sanovat parlamentin jäsenet.

Mepit kehottavat komissiota tutkimaan tarkkaan, miten tietyt rahoitusalan toimijat ovat vaikuttaneet hiilen hinnanvaihteluihin, ja ryhtymään toimiin spekulaatiovaikutusten poistamiseksi EU:n päästökauppajärjestelmästä.

Euroopan parlamentin jäsenet toistavat aiemmat kehotuksensa kieltää välittömästi ja kokonaan venäläisen öljyn, hiilen, ydinpolttoaineen ja kaasun tuonti Venäjältä sekä luopua kokonaan Nord Stream 1- ja Nord Stream 2 -putkistoista.